DOI: https://doi.org/10.15589/evn20140314

Метод узагальненого аналізу стаціонарних процесів резонансних перетворювачів

Hennadii V. Pavlov, Andrii V. Obrubov, Iryna L. Vinnychenko

Анотація


Розроблено метод узагальненого аналізу стаціонарних процесів резонансних перетворювачів шляхом накладання складових стаціонарного струму резонансного перетворювача; з використанням розробленого метода накладання складових, отримано вирази для розрахунку основної стаціонарної складової струму, показано приклад розрахунку статичних характеристик для перетворювачів з двома джерелами напруги з широтним та частотним регулюванням вихідної напруги.

Ключові слова


резонансний перетворювач; резонансне коло; стаціонарний режим

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Pavlov H.V., Obrubov A.V., Pokrovskiy M.V., Nikitina E.V. Matematicheskaya model posledovatelno-parallelnogo rezonansnogo preobrazovatelya s fazovym regulirovaniem [Mathematical model of the serial-parallel resonant converter with phase control]. Tekhnichna elektrodynamika. Tematychnyi vypusk “Problemy suchasnoi elektrotekhniky” [Technical Electrodynamics. Special issue "Problems of the modern electrical engineering"], 2007, issue 2, pp. 10−15.

Yurchenko N.N., Shevchenko P.N., Gutsalyuk V.Ya., Slesarevskiy I.O., Tverdokhleb Yu.A. Sposoby regulirovaniya toka tranzistornogo invertora napryazheniya s posledovatelnym rezonansnym konturom na vykhode [Current control methods for transistor voltage inverter with serial resonant circuit at the output]. Tekhnichna elektrodynamika. Tematychnyi vypusk “Sylova elektronika ta enerhoefektyvnist” [Technical Electrodynamics. Special issue "Power Electronics and Energy Efficiency"], 2002, issue 1, pp. 79−81.

Pavlov H.V., Obrubov A.V., Nikitina E.V., Shcherbinin T.V. Sravnenie kharakteristik rezonansnykh preobrazovateley pri razlichnykh sposobakh regulirovaniya s ispolzovaniem imitatsionnykh modeley [Comparison of the characteristics of resonant converters at different control methods using the simulation models]. Tekhnichna elektrodynamika. Tematychnyi vypusk “Sylova elektronika ta enerhoefektyvnist” [Technical electrodynamics. Special issue "Power Electronics and Energy Efficiency"], 2010, issue 1, pp. 97−102.

Pavlov H.V., Obrubov A.V., Nikitina E.V. Issledovanie staticheskikh kharakteristik rezonansnogo preobrazovatelya metodom kombinirovaniya sostavlyayushchikh toka kontura [Study of the static characteristics of the resonant converter by combining the circuit current components]. Zb. nauk. prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2014, no. 3, pp. 47–56.

Pavlov H.V., Nikitina E.V., Obrubov A.V. Energosberegayushchie tekhnologii v preobrazovatelnoy tekhnike na osnove rezonansnykh invertorov [Energy-saving technologies in converter equipment based on resonant inverters]. Materialy 1 MNTK “Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi” [Materials of the First International Scientific and Technical Conference “Innovations in shipbuilding and ocean technology”]. Mykolaiv, 2010, pp. 397–399.

Drobnik J. High frequency alternating current power distribution. Proc. IEEE INTELEC’94, Vancouver, BC, 1994, pp. 292–296.

Jain P., St-Martin A., Edwards G. Asymmetrical pulse-width-modulated resonant dc/dc converter topologies. IEEE Trans. Power Electron. vol. 11, May 1996, pp.413–422.

Rashid M.H. Power Electronics Handbook (Second Edition). Devices, Circuits, and Applications. Elsevier Inc, 2007, 837p.