Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 •                                 СТРУКТУРА СТАТТІ

  Структура тексту статті повинна відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1 (Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.) і містити наступні елементи:

  • постановку проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • мету статті, формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у напрямку.
 •                                     ТЕКСТ СТАТТІ

  Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word 93-2010

  • шрифт Times New Roman, розмір - 14 пт;
  • поля: верхнє - 2 см; нижнє - 2 см; праве - 2,5 см; ліве - 2,5 см;
  • інтервал - 1,5.
 •                                   АНОТАЦІЯ

                І ТРАНСЛІТЕРОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Основним правилом при подачі статті в Вісник НУК є наявність розширеної анотації англійською мовою та англомовного списку використаної літератури (REFERENCES).

  ВИМОГИ ДО АНОТАЦІЇ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 •             ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ПРИКЛАДИ

  З детальними правилами оформлення статей і прикладом оформлення статті можна ознайомитися нижче:

  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

  ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Керівництво для авторів

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Статті друкуються українською, російською або англійською мовами. 
Стаття та додаткова інформація подаються до редакційно-видавничого відділу НУК, а саме:

 • роздрукована стаття на папері формату А4;
 • електронний варіант статті;
 • супровідні документи;
 • відомості про авторів (анкета автора).

                      ПЕРЕЛІК СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

Порядок оформлення експертних висновків у Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова та перелік експертних комісій можна переглянути нижче:

Про експертні комісії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.