Математична модель техніко-економічної оцінки ефективності проекту

Ivan V. Holikov, Volodymyr I. Holikov

Анотація


Розроблена математична модель, яка відображає особливості проекту у виробництві на передінвестиційній фазі. Особливістю даної моделі є адаптивність до багатоваріантності початкових умов. 

Ключові слова


математична модель; передінвестиційна фаза; ефективність проекту; критерії ефективності проекту

Повний текст:

PDF

Посилання


Голиков, И. В. Математическая модель оценки эффективности инвестиционных проектов [Текст] / И. В. Голиков // Зб. наук. праць НУК. — Миколаїв : НУК, 2004. — № 6 (399). — С. 142–148.

Голиков, И. В. Математическое моделирование оценки инвестиционных проектов [Текст] / И. В. Голиков // Труды Одесского политехн. ун-та : науч. и произв.-практ. сб. по техн. и естественным наукам. — О., 2004. — Спецвыпуск : в 3 т. — Т. 1. — С. 174–178.

Голіков, І. В. Програмне забезпечення оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів на передінвестиційній фазі [Текст] / І. В. Голіков // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. — № 1 (21). — С. 83–88.

Голиков, И. В. Решение задач инвестиционного проектирования в программном комплексе MCIExpert [Текст] / И. В. Голиков // Труды Одесского политехн. ун-та : науч.

и произв. -практ. сб. по техн. и естественным наукам. — О., 2004. — Спецвыпуск : в 3 т. — Т. 1. — С. 178–181.

Новожилов, В. В. Математические модели и точность инженерных решений [Текст] / В. В. Новожилов // Судостроение. — 1976. — № 7. — С. 5–6.

Павленко, І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Павленко, Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко. —

К. : КНЕУ, 2002. — 150 с.

Пересада, А. А. Реалізація інвестиційних проектів в Україні [Текст] / А. А. Пересада, В. В. Зубленко // Фінанси України. — 2004. — № 3. — С. 106–112.

Попков, В. П. Организация и финансирование инвестиций [Текст] / В. П. Попков, В. П. Семенов. — С.Пб. : Питер, 2001. — 224 с.

Соболь, И. М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями [Текст] / И. М. Соболь, Р. Б. Статников. — М. : Наука, 1981. — 210 с.

Шевчук, В. Я. Основи інвестиційної діяльності [Текст] / В. Я. Шевчук, П. С. Рогожин. — К. : Генеза, 1997. — 432 с.

Gitman, L. T. Fundamentals of investing [Text] / L. T. Gitman, M. Jochak. — NY., 1998. —395