Відродження морського рибного господарства України: проблеми та напрямки розвитку

Автор(и)

  • Ruslan M. Skupskyi Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна https://orcid.org/0000-0003-4827-322X

DOI:

https://doi.org/10.15589/evn20140210

Ключові слова:

риба, водні біоресурси, рибо- та морепродукти, рибне господарство, морський та океанічний промисел, рибопромисловий флот

Анотація

Розглянуто стан та здійснено аналіз сучасних проблем розвитку морського рибного господарства України, зокрема в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави. Визначено можливості інтенсифікації вітчизняного морського та океанічного промислу риби і водних біоресурсів, обґрунтовано напрямки підвищення його ефективності з урахуванням інноваційної моделі розвитку національної економіки, зміни технологічних устоїв та інтеграційних вимог СОТ.

Біографія автора

Ruslan M. Skupskyi, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Скупський Руслан Миколайович,
д-р екон. наук, проф.

Посилання

Gubanov Ye.P., Izvergin L.V., Masyutkin Ye.P., Rebik S.T. Bioresursy mirovogo okeana – vazhneyshiy rezerv rybolovstva Ukrainy [Biological resources of the world ocean as the most important reserve of the Ukrainian fishery]. Rybne hospodarstvo Ukrainy −Fishery of Ukraine, 2011, no. 6, pp. 3−9.

Boreiko V.I., Pavliuk N.P. Analiz stanu rybnoho hospodarstva Ukrainy [Analysis of state of fisheries of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia [Bulletin of National University of Water Management and Natural Resources], 2011, issue 2 (54), pp. 17–22.

Budnichenko V.A. Rybolovstvo i proizvodstvo akvakultury v Ukraine i perspektivy ikh razvitiya usloviyakh [Fishing industry and aquaculture production in Ukraine and prospects in the conditions of their development]. Rybne hospodarstvo Ukrainy − Fishery of Ukraine, 2011, no. 5, pp. 56–61.

Hanzhurenko I.V. Suchasnyi stan i rozvytok ryboproduktovoho pidkompleksu Ukrainy ta svitu [Current status and development of fish product subcomplex of Ukraine and worldwide]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnikova [Bulletin of Mechnikov Odessa National University], 2013, vol. 18, issue 3/1, pp. 72−75.

Dobuvannia vodnykh bioresursiv u sichni–veresni 2014 roku (Extraction of water biological resources in January-September 2014), 2014. Available at: www.ukrstat.gov.ua.

Zahorodniuk O.V. Perspektyvy rozvytku vitchyznianoho rynku ryby [Prospects of the domestic fish market development]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [Bulletin of Poltava State Agricultural Academy], 2011, no.1, pp. 135–138.

Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku rybnoho hospodarstva na 2012-2016 roky (Conception of the State target program of the fish economy development for 2012–2016). Available at: http://zakon4.rada.gov.ua.

Metodyka vyznachennia osnovnykh indykatoriv prodovolchoi bezpeky (Methodology of identification of key indicators of food security). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy − Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 2007, no. 1379. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua.

Moskvin A.M. Sovremennye tendentsii i problemy razvitiya rybnogo khozyaystva Ukrainy [Modern trends and problems of the development of fish economy of Ukraine]. Ekonomiko-strategicheskie issledovaniya otrasley narodnogo khozyaystva − Economic and strategic research of sectors of the economy, 2005, pp. 330−334.

Obsiahy vylovu ryby za sichen – veresen 2014 roku (The volume of fish catch in January – September 2014), 2014. Available at: http://www.darg.gov.ua.

Pokotylov D.V., Yatskovskyi D.N., Vyshniakova V.V. Osnovnye napravleniya reformirovaniya rybnogo kho-zyaystva Ukrainy [The main directions of reforming of the Ukrainian fish economy]. Rybne hospodarstvo Ukrainy − Fishery of Ukraine, 2011, no.2, pp. 53–57.

Pokotilov D.V., Orlova D.L., Vishnyakova V.V. Otsenka finansovogo sostoyaniya predpriyatiy rybnoy otrasli Ukrainy v sovremennykh usloviyakh [Assessment of the financial state of fishing enterprises of Ukraine in modern conditions]. Rybne hospodarstvo Ukrainy − Fishery of Ukraine, 2010, no. 6, pp. 45–52.

Yarkina N.N., Moskvin A.M. O mekhanizme vozrozhdeniya i razvitiya okeanicheskogo rybolovstva Ukrainy [On the mechanism of the revival and development of ocean fishing of Ukraine]. Rybne hospodarstvo Ukrainy − Fishery of Ukraine, 2010, no. 3, pp. 43−48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-03

Номер

Розділ

Економіка та управління підприємством