Розробка симулятора руху автономного ненаселеного підводного апарата як складової моделюючого комплексу

Автор(и)

  • Andriy S. Sirivchuk Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2927-2600

DOI:

https://doi.org/10.15589/evn20140105

Ключові слова:

моделювання, стимулятор, підводний апарат, робототехніка

Анотація

Проведення експериментів для дослідження системи автоматичного керування є важким та дорогим процесом. Більш ефективним у даному випадку є використання моделюючих комплексів. У статті наведено структуру моделюючого комплексу для дослідження якості системи керування та розроблено симулятор руху автономного підводного апарата.

Біографія автора

Andriy S. Sirivchuk, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Сірівчук Андрій Сергійович,
аспірант 

Посилання

Bagnitskiy A.V., Inzartsev A.V. Avtomatizatsiya podgotovki missii dlya avtonomnogo neobitaemogo podvodnogo apparata v zadachakh obsledovaniya akvatorіy [Automation of the preparation of the mission for the unmanned autonomous underwater vehicle in the tasks of the survey of water areas]. Podvodnye issledovaniya i robototekhnika−Underwater Investigations and Robotics, 2010. no 2, pp. 17–24.

Lukomskiy Yu.A., Chugunov V.S. Sistemy upravleniya morskimi podvizhnymi obektami [Control systems of marine mobile units]. Leningrad, Sudostroenie Publ, 1988. 272 p.

Gurenko B.V., Fedorenko R.V., Beresnev M.A., Saprykin R.V., Pereverzev V.A. Razrabotka simulyatora avtonomnogo neobitaemogo podvodnogo aparata (Development of the simulator of the autonomous underwater vehicle). Inzhenernyy vestnik Dona − Engineering Journal of Don, 2014, no 3. Available at: http://ivdon.ru/ru.

Sіrіvchuk A.S. Rozrobka modulia keruvannia symuliatorom prostorovoho rukhu pidvodnoho aparata [Development of the module for the control of the simulator of the spatial motion of the underwater vehicle]. Materialy vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu «Pidvodna tekhnika i tekhnolohiia» [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation «Underwater Equipment and Technology»]. Mykolaiv, 2012. pp. 141–144.

Voytkunskiy Ya.I. Spravochnik po teorii korablya. Tom 1[Reference book on ship theory. Vol 1]. Lenin-grad, Sudostroenie Publ., 1985. 768 p.

Stavynskyi A.A., Blintsov S.V. Udoskonalennia matematychnoi modeli samokhidnoho pidvodnoho aparata dlia doslidzhennia prostorovoho rukhu [Improvement of the mathematical model of the self-propelled underwater vehicle for the study of a spatial movement]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia [Collection of Scientific Publications of NUS], 2004. pp. 161–166.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-26

Номер

Розділ

Електротехніка