Оцінка конкурентоспроможності товару

Olena V. Pohorielova, Serhii A. Tkachenko, Alla V. Hapaieieva, Olha H. Heorhiieva

Анотація


Наведено перелік показників управлінського обліку оцінки конкурентоспроможності продукції. Запропоновані показники оцінки конкурентоспроможності продукції значно покращать процес дослідження ефективності ринку збуту товарів-виробів фірми-продуцента.

Ключові слова


конкурентоспроможність; оцінка; товар; управлінський облік; ринок збуту

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч. посіб. – Д.; К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 440 с.

Бухгалтерський управлінський облік: Підруч. для студ. спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет: Учебник: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 1071 с.

Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 655 с.

Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві. – Т.: Екон. Думка, 2006. – 336 с.

Карпова Т.П. Управленческий учет: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 350 с.

Управленческий учет. - 3-е изд.: Пер. с англ. / Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан, Роберт С., Янг, Марк С. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 800 с.

Управлінський облік / Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, Небіл С. Еліас, Девід У. Сєнков: Пер. з англ. – К.: Міленіум, 2002. – 974 с.

Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: Монографія. – Т.: Екон. думка, 2004. – 288 с.

Anthony Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, and S. Mark Young. Management Accounting. - NY: Prentice-Hall International, 1997. – р. 724.