Організаційно-методичні основи створення навчально-тренувальних фірм у ВУЗах України

Volodymyr I. Holikov, Ivan V. Holikov, Mykola V. Fatieiev

Анотація


Обґрунтовано використання нових підходів до навчання у підготовці фахівців з економічних спеціальностей. Розглянуто моделі тренінгових технологій.

Ключові слова


навчально-тренувальна фірма; інформаційне середовище ВНЗ; активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів; метод проектів; тренінгові технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Тренінгові технології у практичній підготовці студентів з обліку і аудиту // Зб. наук. праць Харківської держ. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХДАМГ, 2004. - № 5. – С. 118-123.

Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс. – М.: Московский междунар. ин-т эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. – 264 с.

Артемьева О.А., Макеева М.Н. Система учебно-ролевых игр профессиональной направленности: Монография. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 208 с.

Бейдик О.О. Диверсифікація творчого підходу до конструювання навчального процесу // Вісник Київського ін-ту "Слов’янський університет". Економіка. – К.: Слов’янський університет, 2000. – Вип. 6. – С. 23–29.

Гурч Л. Перспективи підготовки конкурентноспроможних менеджерів у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору // Персонал. – 2006. - № 7. – С. 76-80.

Куклин О.В. Организационно-педагогические условия профессионального обучения специалистов коммерческого профиля на материале учебно-тренировочной фирмы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - К., 2001. – 20 с.

Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу: У 3 кн. Кн. 1. Технологія підготовки і проведення тренінгів. – К.: КНЕУ, 2001. – 117 с.

Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу. Кн. 2. Методичне керівництво для викладачів-тренерів. – К.: КНЕУ, 2003. – 297 с.

Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу. Кн. 3. Технологія створення і організації діяльності фірм. – К.: КНЕУ, 2003. – 297 с.

Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. - М.: Педагогика, 1989. – 115 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.