Концептуальні положення створення професійних стандартів для вітчизняного ринку праці

Lina I. Korotkova

Анотація


Наведено основні концептуальні положення та алгоритм створення професійних стандартів швейного профілю на основі компетентнісного підходу, що дозволяють установити взаємозв’язок між ринком праці та ринком освітніх послуг, забезпечити економічне зростання держави завдяки високій продуктивності праці кваліфікованих та конкурентоспроможних робітників.  

Ключові слова


ринок праці; професійний стандарт; компетентнісний підхід; концептуальні положення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандур, С. І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика [Текст] / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, І. В. Терон. – К. : РВПС України НАН України, 2002. – 250 с.

Беккер, Г. Экономический анализ и человеческое поведение [Текст] / Г. Беккер // THESIS. – 1993. – Т. 1, вып. 1. – С. 38.

Державний класифікатор професій ДК 003:2005 (із змінами та доп.) [Текст]. – К. : Соцінформ, 2005. – 615 с.

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах [Текст] / за заг. ред. Т. М. Десятова, Б. М. Жебровського, М. О. Солдатенка. – К. : МОН України, 2008. – 357 с.

Деркач, А. А. Акмеологические основы развития профессионала [Текст] / А.А. Деркач. – М. : Изд-во Московск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 752 с.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. № 13 «Виробництво готового одягу та хутра» [Текст]. – Краматорськ : Центр продуктивності, 2005. – 77 с.

Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования [Текст] : учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. – Екатеринбург : Урал. гос. проф.-пед. ун-т, 2000. – 397 с.

Короткова, Л. І. Методика аналізу ринку праці швейної галузі: метод.посібник [Текст] / Л. І. Короткова; за ред. В. О. Радкевич. – Запоріжжя : Запорізький центр проф.-техн. освіти швейного та перукарського мистецтва, 2008. – 60 с.

Короткова, Л. І. Методика розроблення професійного стандарту з професії «Кравець» на основі компетентнісного підходу [Текст] / Л.І. Короткова ; за ред. В.О. Радкевич. – Запоріжжя: Запорізький центр проф.-техн. освіти швейного та перукарського мистецтва, 2009. – 49 с.

Короткова, Л. І. Методичні рекомендації щодо розроблення навчального плану і програми на основі модульно-компетентнісного підходу [Текст] / Л. І. Короткова ; за ред. В. О. Радкевич. – Запоріжжя : ДНЗ «Запорізьке ВПУМС», 2011. – 56 с.

Лук’янова, Л. Б. Сучасні підходи до розроблення стандартів, заснованих на компетенціях [Текст] / Л. Б. Лук’янова // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : тези доп. звітн. наук.-практ. конф. (22–23 квітня 2009 р.) / за ред. В. О. Радкевич. – Х. : СМІТ, 2009. – С. 47–49.

Мерзлова, М. Концептуальные подходы к формированию взаимодействия профессионального образования и рынка труда [Текст] / М. Мерзлова. – М. : Альфа-М, 2009. – 184 с.

Митина, Л. М. Коррекционно-обучающие программы повышения уровня профессионального развития учителя [Текст] : учеб. пособие / Л. М. Митина. – М. : Изд-во Московск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2001. – 304 с.

Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=va375202-05.

Поваренков, Ю. П. Психологическое содержание профессионального становления человека [Текст] / Ю. П. Поваренков. – М. : УРАО, 2002.–160 с.

Постанова від 13 квітня 2011 р. № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=495-2011-%EF.

Lucas, R. E. On the mechanics of economic development [Text] // J. of monetary economics. – 1988. – № 22 (1). – P. 3–42.

Super, D. E. Occupational psychology [Text] / D. E. Super, M. Y. Bahn. – London : Tavistock, 1971. – 209 p.