Імітаційна модель оцінки ризику інвестиційно-інноваційних проектів виробництва

Ivan V. Holikov, Volodymyr I. Holikov

Анотація


Запропоновано підхід до оцінки ризику інвестиційно-інноваційних проектів виробництва, який використовується за наявності ймовірнісних законів розподілу незалежних змінних математичної моделі.

Ключові слова


моделювання ризику; інвестиційно-інноваційний проект; імітаційна модель; показники ефективності проекту

Повний текст:

PDF

Посилання


Голіков, І. В. Моделювання ризику інвестиційного проекту в умовах нечітко-множинного підходу [Текст] / І. В. Голіков, В І. Голіков, І. О. Ратушняк // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : Видавництво НУК, 2010. – № 4 (433). – С. 170–180.

Голиков, И. В. Об одном подходе к оценке риска при исследовании области изменений инвестиционного проекта [Текст] / И. В. Голиков, А. Е. Еганов // Вісник технол. ун-ту Поділля (Хмельницький держ. ун-т). – Хмельницький : ХДУ, 2004. – № 4. – С. 226–230.

Голиков, И. В. Решение задач инвестиционного проектирования в программном комплексе MCIExpert [Текст] / И. В. Голиков // Труды Одесского политехн. ун-та : науч. и призв.-практ. сб. по техническим и естественным наукам : спецвып. : в 3 т. – О., 2004. – Т. 1. – С. 178–181.

Дмитриев, М. Н. Количественный анализ риска инвестиционных проектов [Электронный ресурс] / М. Н. Дмитриев, С. А. Кошечкин. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.

Доладов, К. Ю. Экономическая оценка инвестиционного риска при принятии управленческих решений: на примере промышленных предприятий Самарской области [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Доладов К. Ю. – Самара, 2002. – 187 с.

Зайцева, Ж. В. Управление рисками в деятельности предприятия [Текст] / Ж. В. Зайцева // Науч. труды III Междунар. науч.-практ. конф. ученых МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, ЛНАУ. Т. 2. Экономика и управление. – М. : Изд-во МАДИ (ГТУ), 2008.  С. 4851.

Лукасевич, И. Я. Методы анализа рисков инвестиционных проектов [Текст] / И. Я. Лукасевич // Финансы. – 1998. № 9.  С. 45–56.