Синтез системи автоматичного керування первинним перетворювачем енергії хвильової електростанції

Nhuien Tkhan Khai

Анотація


Установлено залежність між довжиною поверхні хвилі та довжиною первинного перетворювача енергії хвильової електростанції, при якій виробляється найбільша потужність. На основі штучної нейронної мережі розроблено систему автоматичного керування довжиною первинного перетворювача енергії в залежності від параметрів хвильового впливу.

Ключові слова


хвильова електростанція; перетворювач енергії; штучна нейронна мережа; система автоматичного керування; енергопоглинаючий елемент

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Безруких, П. П. Возобновляемая энергетика: стратегия, ресурсы, технологии [Текст] / П. П. Безруких, Д. С. Стребков. – М. : ГНУ ВИЭСХ, 2005. – 264 с.

Безруков, Ю. Ф. Колебания уровня и волны в Мировом океане [Текст] : учеб. пособие / Ю. Ф. Безруков. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И. Вернацкого, 2001. – 50 с.

Блинцов, А. В. Математическое моделирование энергопоглощающего элемента волновой электростанции [Текст] / А. В. Блинцов, Нгуен Тхань Хай // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів : матеріали всеукраїн. наук.-техн. конф. з міжнар. участю. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 72-75.

Нейронні мережі в системах автоматизації [Текст] / В. І. Архангельський, І. М. Богаєнко, Г. Г. Габровський, М. О. Рюмшин. – К. : Техніка, 1999. – 364 с.

Пат. 57968 Україна, МПК F03В13/12 (2006.1). Пристрій для перетворення енергії хвиль водної поверхні [Текст] / В. С. Блінцов, Нгуен Тхань Хай ; заявник та патентовласник Національний університет кораблебудування ; заявл. 10.08.2010 ; опубл. 25.03.2011, Бюл. № 6.

Попович, М. Г. Теорія автоматичного керування [Текст] : підручник / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2007. – 656 с.