Удосконалення засобів забезпечення екологічної безпеки муніципальних стічних вод

Natalya V. Kulalaieva, Oleh A. Marmazynskyi, Valerii O. Mykhailuk

Анотація


Розглянуто питання, пов'язані з проблемою зниження рівня забруднення навколишнього середовища стічними водами підприємств міського господарювання (автомийок), що містять нафтопродукти. Показано перспективні способи і засоби його мінімізації. Представлено систему оборотного водопостачання, що включає багатоступеневий різношвидкісний гідроциклон первинної стадії очищення.

Ключові слова


забруднення води; нафтопродукти; муніципальні стічні води; автомийки; замкнуті системи очищення води; нафтоочисні гідроциклони; багатоступінчастий різношвидкісний гідроциклон; організоване середовище; поліелектроліт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Водний кодекс України [Текст]. [постанова Верховної Ради України від 6 червня 1995 року № 214/95-ВР]. – Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 24. – ст.189.

Пронин, А. И. Высокоэффективные и технологичные гидроциклонные аппараты [Текст] / А. И. Пронин, Н. А. Кудрявцев, А. А. Іванов и др. // Водоснабжение и санитарная техника. – 1996. – № 10. – С. 27–30.

Закон Украины об охране окружающей среды № 1264-XII от 25.06.1991. – Ведомости Верховной Рады (ВВР). – 1991. – № 41. – ст. 546.

Лебедь, Н. Г. Очистка нефтесодержащих вод компактными сепарационными модулями на базе низкоскоростного гидроциклона [Текст] / Н. Г. Лебедь, В. А. Михайлюк, А. В. Поздеев. – Вып. 11. – Л. : ЦНИИ «Румб» судостр. промышл. Серия «Промышленная энергетика, охрана окружающей среды, энергосбережение судов», 1990. – С. 41–43.

Михайлюк, В. А. Моделирование движения частиц жидкой фазы нефтесодержащих вод в гидроциклоне [Текст] / В. А. Михайлюк, В. И. Тюрин, О. А. Мармазинский // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 2 (425). – С. 148–156.

Пат. 77524, С2, UA Україна ; МПК7 В04С 5/12. Спосіб відділення нафтопродуктів з водонафтових сумішей та пристрій для його реалізації [Текст] / Кулалаєва Н. В.; заявн. і патентоотр. НУК ім. адм. Макарова. – № 20041109617; заявл. 23.11.2004 ; опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12.

Пат. 88185 Україна ; МПК7 В04С 5/00. Багатоступінчастий різношвидкісний гідро циклон [Текст] / Михайлюк В. О., Кулалаєва Н. В., Мармазинський О. А.; заявн. і патентоотр. НУК ім. адм. Макарова. – № а2007709214 ; заявл. 13.08.2007 ; опубл. 25.09.2009. Бюл. № 18.

Правила приймання стічних вод у комунальній та відомчій системі каналізації міст і сіл України [Текст] : Наказ Держбуду України від 19.02.02. № 37.

Экология и устойчивое развитие Николаева. – Николаев : Исполнительный комитет Николаевского городского совета. Аналитический центр экологически безопасного развития (АЦЭБР), 2004. – 142 с.

Jim Lauria. Water filtration: Using water treatment to tackle the environmental footprint issue // Filtration+Separation. – December 2008. – P. 20–23.

Ken Sutherland. Water filtration: Bulk water filtration techniques // Filtration+Separation. – December 2008. – P. 17–19.