Дослідження експлуатаційних властивостей сорбенту для ліквідації аварійних і технологічних емісій нафтопродуктів та вуглеводнів на транспорті

Maksym L. Soroka, Yuliia V. Zelenko, Larysa O. Yaryshkina

Анотація


Наведені результати дослідження можливості використання нового сорбенту на основі відходів житлово-комунального господарства та целюлозно-паперової промисловості для ліквідації аварійних і технологічних емісій нафтопродуктів та вуглеводнів на транспорті.

Ключові слова


сорбент; ліквідація аварії; нафтопродукти; вуглеводні

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойченко, С. В. Моторные топлива и масла для современной техники [Текст] : монография / С. В. Бойченко, С. В. Иванов, В. Г. Бурлака. – К. : НАУ, 2005. – 216 с.

Забезпечення вдосконалення профілактичних заходів під час перевезення небезпечних вантажів [Текст] / І. Я. Переста, Л. О. Яришкіна, Ю. В. Зеленько [та ін.] // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУЗТ, 2011. – Вип. 1. – С. 82–88.

Зеленько, Ю. В. Поглотительная способность материалов, используемых для ликвидации транспортных аварий с нефтепродуктами [Текст] / Ю. В. Зеленько, В. Н. Плахотник // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 2. – С. 35–37.

Минаков, В. В. Новые технологии очистки от нефтяных загрязнений [Текст] / В. В. Минаков, С. М. Кривенко, Т. О. Никитина // Экология и промышленность России. – 2002. – № 5. – С. 7–9.

Огняник, М. С. Проблеми забруднення геологічного середовища нафтопродуктами у зв'язку з охороною підземних вод в Україні [Текст] / М. С. Огняник, Н. К. Парамонова, І. М. Запольський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 3. – С 12–17.

Пат. 34729 України МПК6 C02F1/28. Спосіб виготовлення сорбенту для очистки поверхні від нафтопродуктів / Сорока М. Л., Зеленько Ю. В. ; заявник і патентовласник Дніпропетр. нац. ун-т залізн.. трансп. – № u200801713 ; заявл. 11.02.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. №16.

Применение различных технологий при ликвидации последствий аварийных разливов нефти, нефтепродуктов и продуктов переработки нефтесодержащих отходов [Текст] / Э. Р. Черняховский, А. Н. Шкидченко, О. А. Матова [и др.] // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. – 2004. – № 6.

Природоохранная деятельность на железнодорожном транспорте Украины: проблемы и решения [Текст] : монография / В. Н. Плахотник, Л. А. Ярышкина, В. И. Сираков [и др.]. – К. : Транспорт України, 2001. – 244 с.

Экологические аспекты аварий на железных дорогах стран–членов ОСЖД [Текст] / В. Н. Плахотник, В. И. Сираков, Ю. А. Чернявский [та ін.] // Бюллетень ОСЖД. – 1997. – № 6. – С. 7–9.

Remediation of contaminated heterogeneous soils [Text] / V. Ho Sa, P. H. Brodsky. Patent of U.S., US 5476992 A. – 1995, Bul. 19 Dec. – 17 p.

Porous materials for oil spill cleanup [Text] : a review of synthesis and absorbing properties / M. O. Adebajo, R. L. Frost, J. T. Kloprogge, O. Carmody, S. Kokot // Journal of Porous Materials [DOI: 10.1023/A: 1027484117065]. – Vol. 10, nr 3. – P. 159–170.