Використання технології Data Mining для оцінки якості навчання у вищому навчальному закладі

Viktor I. Tymofieiev, Oleksandr V. Lysenko

Анотація


Здійснено огляд стану проблеми оцінки якості освіти. Розглянуто технології інтелектуального аналізу даних, які можуть бути застосовані для вирішення задачі оцінки якості навчання. Запропоновано використання технології Data Mining як інструменту для вирішення проблеми оцінки якості навчання у вищих навчальних закладах. Проведено порівняльну оцінку існуючих інструментів інтелектуального аналізу. 

Ключові слова


Data Mining; Data Warehouse; OLAP; гіперкуб; організація навчального процесу; якість освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронин, Т. В. Анализ успеваемости студентов при помощи средств Data Mining. Технологии Microsoft в теории и практике програм-мирования [Текст] / Т. В. Воронин, В. Н. Разумов // Сб. тр. VIII Всероссийской науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Томск, 23–24 марта 2011 г.). – Томск : Изд-во Нац. исслед. Томского политехн. ун-та, 2011. – С. 191–193.

Гончаров, С. М. Науково-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] : Монографія / С. М. Гончаров. – Рівне : НУВГП, 2005. – 266 с.

Пампуха, І. В. Модель оцінки якості освіти ВВНЗ за допомогою інформаційно-аналітичної системи [Текст] / І. В. Пампуха, А. В. Ма-люга // Зб. наук. Пр.. ВІТІ НТУУ “КПІ”.– К. : КПІ, 2011. – № 1. – С. 150–159.

Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти [Електронний ресурс] : [Постанова Кабінету Міністрів України № 1283 від 14 груд. 2011 р. ]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Сергушичева, А. П. Анализ факторов, влияющих на качество обуче-ния. Управление и экономика: опыт, традиции, инновации [Текст] / А. П. Сергушичева, Д. В. Жаров // Материалы науч.-практ. конф. (Вологда, 9–10 апр. 2010 г.). – Вологда : Легия, 2010. – С. 275–287.

Федяев, И. О. Автоматизированное извлечение знаний из баз данных [Текст] / О. И. Фе-дяев, И. А. Чернов, О. А. Мандрикова // Сб. тр. Первой Междунар. студ. науч.-техн. конф. «Информатика и компьютерные технологии – 2005». – Донецк : ДонНТУ, 2005. – Ч. 7. – С. 257–258.

Филь, Н. Анализ факторов, влияющих на успеваемость, методами статистического анализа [Текст] / Н. Филь, М. Плисс // Тр. межвуз. науч.-практ. и учеб.-метод. конф. “Актуальные проблемы образования”. – Рига : Институт транспорта и связи, 2011. – С. 54–67.

Чубукова, И. А. Волна Forrester и квадраты Gartner. Взгляд на BI 2011. [Электронный ресурс] / И. А. Чубукова. – Режим доступу: http://irina-chubukova. blogspot.com.

Encyclopedia of Data Warehousing and Mining [Text] / John Wang, editor. – 2nd ed. p. cm. – Hershey ; London : Information science reference (IGI Glodal), 2009. – 1248 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.