Дослідження впливу евтрофікації на вторинне забруднення Бузького лиману важкими металами

Oleksandra O. Shumilova, Hanna H. Trokhymenko

Анотація


На підставі власних досліджень та даних постів моніторингу вивчено вплив евтрофікації на вторинне забруднення Бузького лиману важкими металами. Виявлено кореляційні залежності між проявами явища евтрофікації та коливанням вмісту важких металів. Досліджено вплив даних явищ на стан гідробіонтів. На підставі отриманих результатів запропоновано механізм та способи подолання негативного впливу досліджуваних процесів забруднення на стан поверхневих водних об’єктів.

Ключові слова


евтрофікація; важкі метали; вторинне забруднення; Бузький лиман; гідробіонти

Повний текст:

PDF

Посилання


Багоцкий, С. В. Эвтрофирование водоемов и изменение спектра органических веществ, участвующих в биотическом круговороте [Текст] / С. В. Багоцкий, В. А. Вавилин // Водные ресурсы. – М. : МГУ, 1989. – № 2. – С. 108–120.

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично-допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти зі зворотними водами [Текст] : [затв. Мін-вом охорони навколишнього природного середовища України 15.12.94]. – К. : Знання, 1996.

Лернер, А. Д. О нормировании сбросов сточных вод, ПДК и экологических платежах [Текст] / А. Д. Лернер, А. Д. Инчагов // Ежемесячный науч.-техн. и призв. журн. «Водоснабжение и санитарная техника». – М. : Наука, 2011. – № 7. – С. 40–44.

Линник, П. Н. Донные отложения водоемов как потенциальный источник вторичного загрязнения водной среды соединениями тяжелых металлов [Текст] / П. Н. Линник // Гидробиологический журнал. – 1999. – Т. 35, № 2. – С. 97–109.

Липатникова, О. А. Оценка влияние эвтрофикации на вторичное загрязнение водоема тяжелыми металлами (на примере Иваньковского водохранилища) [Текст] / О. А. Липатникова, Д. В. Гричук // Актуальные проблемы экологии и природопользования : сб. науч. тр. – М. : РУДН, 2011. – № 13, Ч. 2. – 412 с.

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів : [затв. Мін-вом охорони навколишнього природного середовища України 20.07.09]. [Текст] – К. : Знання, 2009.

Мизандронцев, И. Б. Химические процессы в донных отложениях водоемов [Текст] / И. Б. Мизандронцев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 176 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області в 2010 році [Текст]. – Миколаїв, 2008. – 195 с.

Прикладная экобиотехнология [Текст] : учеб. пособие : в 2 т. / А. Е. Кузнецов [и др.]. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – Т. 2. – 485 с.

Смирнов, В. Н. Показатели состояния поверхностных вод Бугского лимана [Текст] / В. Н. Смирнов, Т. Н. Кравцова // Сб. науч. тр. Института геохимиии окружающей среды. – К. : Наука, 2007. – № 14. – С. 130–135.

Україна. Закони. Водний кодекс України [Текст] : [держ. Закон : прийнятий Верховною Радою на підставі постанови 3530-17 14 лип. 2011]. – К. : Просвіта, 2011.

Шумілова, О. О. Дослідження причин та наслідків масового замору риби у Миколаївській області у серпні 2010 р. [Електронний ресурс] / О. О. Шумілова, Г. Г. Трохименко // Електронне видання «Вісник Національного університету кораблебудування». – Миколаїв : НУК, 2010. – № 5. – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.