Застосування імовірнісних методів оцінки ризиків при проектуванні пасажирських суден внутрішнього та змішаного плавання

Oleksii A. Syomin

Анотація


Обґрунтовано доцільність застосування методів формалізованої оцінки ризиків, ідентифіковані небезпеки, які можуть виникати при вирішенні задач проектування або переобладнання пасажирських суден і служити причинами неоптимальних техніко-експлуатаційних параметрів. Проведено імовірнісну оцінку впливу небезпек і визначено рівні формалізованого ризику. За отриманими результатами рівень комфортабельності визначений як максимальний фактор комерційного ризику.


Ключові слова


пасажирське судно; проектування; комфортабельність; ідентифікація небезпек; ризик

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты [Текст] : ГОСТ Р 51898–2002. – Действует с 2002–05–06.– М. : Изд-во стандартов, 2002. – 6 с.

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие для втузов / В. Е. Гмурман. – М. : Высшая школа, 1977. – 479 с.

Державні санітарні правила для морських суден України [Текст] : ДСП 7.7.4 – 057-2000 : затв. голов. держ. сан. лікар України 20.12.2000 / М-во охорони здоров’я України. – К., 2000. – 97 с.

Державні санітарні правила для річкових суден України [Текст] : ДСП 7.7.4.048-99: затв. голов. держ. сан. лі-кар України 01.12.99 / М-во охорони здоров’я України. – К., 1999. – 115 с.

Менеджмент риска. Термины и определения [Текст] : ГОСТ Р 51897–2002. – Действует с 2002–05–30. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 7 с.

Guidelines for formal safety assessment (FSA) for use in the IMO rule-making process [Text] : MSC/Circ. 1023: 5 April 2002 / Intern. Maritime Organization, 2002.

Risk management – Principles and guidelines [Text] : ISO 31000:2009 (E). – Действует с 2009–11–15. – Geneva : Intern. Organization for Standartization, 2009. – 24 p.

Risk management – Risk assessment techniques [Text] : IEC/ISO 31010:2009. – Действует с 2009–11. – Geneva : Intern. Electrotechnical Commission, 2009. – 188 p.

Risk management – Vocabulary [Text] : ISO GUIDE 73:2009 (E/F). – Действует с 2009–01–01. – Geneva : Intern. Organization for Standartization, 2009. – 15 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.