Проблеми управління міжнародними навчальними проектами з в'єтнамськими партнерами

Oleksandr S. Ryzhkov

Анотація


У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м Миколаїв) успішно реалізовується ряд освітніх програм спільно з іноземними партнерами. Розглянуто механізм реалізації спеціалізованих освітніх програм з в’єтнамськими партнерами з точки зору управління проектами.

Ключові слова


секторальний розподіл відповідальності; принципові підходи управління проектами; міжнародна освітня програма

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bobrytska V. I. Mobilnist yak kliuchovyi pryntsyp formuvannia yevropeiskoho osvitnoho prostoru [Mobility as a key principle of formation of European educational space]. Yevropeiska intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu № 3 (dodatok 2) [European integration of higher education in Ukraine in the context of the Bologna Process number 3 (Annex 2)]. Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys “Vyshcha osvita Ukrainy” — Theoretical scientific and methodological journal “Higher Education in Ukraine”, 2013, pp. 234 – 238.

Focus on Higher Education in Europe: The Impact of the Bologna Process. European Commission. Available at: http://www.Eurydice.org.

The Bologna Process 2020 – The European, Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-Ia-Neuve, 28 – 29 April 2009. Available at: http://www.bologna2009benelux.org.

Calculations based on the data from UNDP, ‘Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World’, New York, 2013.

Bielikov S. B., Klymov O. V., Pavlenko D. V., Tkach D. V. Rehionalnyi rynok pratsi — faktor, shcho vyznachaie pidhotovku molodykh spetsialistiv [Regional labor market as a determining factor for the training of young professionals]. Yevropeiska intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu # 3 (dodatok 2): Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys «Vyshcha osvita Ukrainy» [European Integration of Higher Education of Ukraine in the Context of the Bologna Process No. 3 (Annex 2): Theoretical and Methodological Journal “Higher Education of Ukraine”]. Кyiv, Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy Publ., 2013, pp. 113 – 116.

Ryzhkov S. S. Otchet rektora za 5 let raboty [Rector’s report for 5 years of work]. Mykolaiv, NUK Publ., 2013.

Sayt Ministerstva obrazovaniya i nauki Ukrainy [The website of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: http://www.mon.gov.ua

Ryzhkov A. S. Upravleniye mezhdunarodnymi obrazovatelnymi proektami Natsionalnogo universiteta korablestroeniya na primere ukrainsko-kitayskogo sotrudnichestva [Management of international educational projects of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding on the example of the Ukrainian-Chinese cooperation]. Zbіrnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUOS, 2014, no. 6, pp. 84 – 91.

Nauchno-issledovatelskiy tsentr Kitaya i globalizatsii sovmestno s Akademiey obshchestvennykh nauk KNR [Research Center of China and Globalization in conjunction with the Academy of Social Sciences of China]. Doklad o razvitii obucheniya kitayskikh studentov za granitsey [Report on the development of training of Chinese students abroad].

Admiral Makarov National University of Shipbuilding. Available at: http://www.nuos.edu.ua.

Gosudarstvennoe predpriyatie Informatsionno-imidzhevyy tsentr MON Ukrainy [State Enterprise “Information and Image Center” of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: http://nostrification.net.ua

St. Petersburg State Maritime Technical University. Available at: http://www.smtu.ru.